Alle Ministerien des Landes Baden-Württemberg

Demokratiekonferenz 2013

Winfried Kretschmann

Ministerpräsident Kretschmann. (Bild: Ronny Schoenebaum / Staatsministerium)